เช็คลิสต์ที่ต้องมี ถ้าอยากติด “โซลาร์ รูฟ” ให้คุ้มค่า
เคล็ดลับน่ารู้

เช็คลิสต์ที่ต้องมี ถ้าอยากติด “โซลาร์ รูฟ” ให้คุ้มค่า

7.9K

25 พฤษภาคม 2567

เช็คลิสต์ที่ต้องมี ถ้าอยากติด “โซลาร์ รูฟ” ให้คุ้มค่า

หากคุณกำลังสงสัย ว่าที่บ้านเหมาะกับการติด “โซลาร์ รูฟ” ไหม? มาดูกันว่าต้องมีเช็คลิสต์อะไรบ้าง

  • เปิดแอร์ - ใช้ไฟ ในช่วงกลางวัน

บ้านที่ติดต้ังโซลาร์ รูฟ แล้วคุ้มค่าที่สุด คือบ้านที่มีการใช้ไฟ หรือเปิดแอร์ในช่วงเวลากลางวัน เพราะระบบโซลาร์จะทำงานได้เมื่อมีแสงแดด เมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ ก็จะทำหน้าที่เปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้นจะส่งเป็นยังอินเวอร์เตอร์ เพื่อแปลงเป็นกระแสสลับ และนำไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทันที 

  

 

  • มีค่าไฟรายเดือนต้ังแต่ 3,000 ขึ้นไปเมื่อติดตั้งโซลาร์ รูฟแล้ว จะสามารถประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 30 - 60% 

  

 

  • ทิศทางที่เหมาะสมทิศที่เหมาะกับการติดโซลาร์ รูฟ มากที่สุดคือทิศใต้ เนื่องจากเป็นทิศที่สามารถได้รับแสงแดดตลอดท้ังวัน

 

 

  • เงาตกกระทบการติดโซลาร์ รูฟ จะต้องดูเรื่องแสงและเงาที่ตกกระทบ จึงต้องออกแบบการติดตั้งแผงโซลาร์ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้บังบริเวณที่ติดตั้ง ทำให้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าได้น้อย และทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

 

  

ดังน้ัน นอกจากพฤติกรรมและปริมาณการใช้ไฟแล้ว การติดตั้งโซลาร์ รูฟ จึงจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสำรวจหน้างาน เพื่อประเมินความพร้อมและดูความเหมาะสมของพื้นที่หน้างานก่อนติดตั้ง เพื่อออกแบบระบบโซลาร์ให้มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงสุดแท็กที่เกี่ยวข้อง