ศัพท์คนสร้างบ้าน : ผังบริเวณ
เคล็ดลับน่ารู้

ศัพท์คนสร้างบ้าน : ผังบริเวณ

32.9K

5 พฤษภาคม 2567

ศัพท์คนสร้างบ้าน : ผังบริเวณ

        ผังบริเวณ คือ แบบแสดงการจัดวางตำแหน่งบ้านในแนวเขตที่ดิน โดยจะใช้ผังพื้น (แปลน) ชั้นล่าง (หรือชั้นที่อยู่ใกล้ระดับดิน) ที่ลดทอนรายละเอียดบางส่วนลง กับขอบเขตที่ดินซึ่งอ้างอิงจากผังโฉนด เพื่อใช้แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่

- ระดับอ้างอิง(±0.00)
- ระดับพื้นบ้านในแต่ละส่วน (วัดจากระดับอ้างอิง ±0.00)
- ระยะระหว่างผนังหรือช่องเปิดริมนอก กับขอบเขตที่ดินโดยรอบ
- ขนาดที่ดินซึ่งบอกหมายเลขหมุด และระยะระหว่างหมายเลขหมุดทุกด้าน
- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย, ถังดักไขมัน, บ่อพัก (บ่อดักขยะ), และแนวท่อระบายน้ำเสียที่เชื่อมกับระบบระบายน้ำสาธารณะทั้งนี้ จะมีสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือ และมาตราส่วนกำกับไว้ด้วย
โดยมาตราส่วนที่ใช้ในแบบแสดงผังบริเวณต้องไม่น้อยกว่า 1:500

ภาพ: รายละเอียด และสัญลักษณ์ต่างๆ ในแบบผังบริเวณ
ที่มาภาพ: โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน แบบที่ 13 : แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข: บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 7 
(http://www.dpt.go.th/download/Pw/house_model/detail/no13.html)

แท็กที่เกี่ยวข้อง